เทคนิคในการสืบค้นสารสนเทศ

สามารถใช้เทคนิค 5W1H ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหามาเป็นตัวสร้างคำสืบค้นได้ ดังนี้
1.Who คือ ต้องการสืบหาเกี่ยวกับใครหรือกลุ่มเป้าหมายใด
2.What คือ ต้องการสารสนเทศอะไร ประเภทใด หรือสารสนเทศรูปแบบใด จำนวนเท่าไร
3.When คือ ระยะเวลาที่ต้องการใช้สารสนเทศอยู่ในช่วงเวลาใด เก่าหรือใหม่ตามที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือไม่
4.Where คือ สารสนเทศเกิดขึ้นที่ใด หรือเก็บไว่ที่ใด
5.Why คือ ค้นหาสารสนเทศเพื่ออะไร
6.How คือ สามารถทำให้บรรลุ What ในข้างต้นได้อย่างไร
กลยุทธ์ในการค้นหาเบื้องต้น
การค้นคืนหรือสืบค้นสารสนเทศมีโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้การค้นคืนได้ตรงตามความต้องการมากที่สุดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้โดยตัวเครื่องมือจะมีคุณสมบัติในการค้นคืนแตกต่างกันออกไปเช่น keyword Boolean Operators และการตัดคำ เป็นต้น เครื่องมือจะช่วยให้สามารถสร้างการค้นหาที่จะมุ่งเน้นไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการค้นหาด้วย keyword และเรื่อง Subject ตัวดำเนินการ Boolean Operators การตัดคำการค้นหาวลีการค้นหาแบบจำกัดขอบเขตและการค้นหาแบบวนลูป (nesting) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.การค้นหาด้วยคำหลักหรือคำสำคัญ คอมพิวเตอร์จะทำดัชนีคำที่สำคัญไว้ในฐานข้อมูลเช่นชื่อเรื่องผลสรุปแม้กระทั่งส่วนของข้อความในระเบียนหรือบทความไว้ใช้เป็นคำเพื่อค้นหาเมื่อพิมพ์คำเหล่านี้ส่งในหน้าต่างการค้นหาในฐานข้อมูลเราเรียกการค้นหานี้ว่า การค้นหาคำหลัก
2.การค้นหาด้วยวลีการค้นหาด้วยวลี เป็นวิธีที่จะดึงระเบียนที่มีวลีเฉพาะเจาะจงในการค้นหาวรีนั้นฐานข้อมูลส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องหมายคำพูดปิดและเปิดข้อความว่าลีการค้นหาวรีจะค้นหาเฉพาะระเบียนที่มีคำตอบลำดับนั้นๆ
3.การค้นหาด้วยชื่อเรื่อง การค้นหาด้วยชื่อเรื่องจะค้นหาข้อมูลชื่อเรื่องจากระเบียนที่บันทึกในฐานข้อมูลระเบียนในฐานข้อมูลจะถูกมอบหัวเรื่องจากพจนานุกรมที่รวมคำศัพท์ความหมายใกล้เคียงกันในฐานข้อมูลเมื่อพจนานุกรมสามารถใช้ได้ก็จะช่วยจัดหาชื่อเรื่องและเสนอเงื่อนไขการค้นหาที่แคบลง หัวข้อที่กว้างขึ้นหรือเรื่องในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.และ - หรือ - ไม่ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษสอน Blue ซึ่งสามารถวางอยู่ระหว่างคำค้นหาเพื่อให้ความหมายแคบหรือขยายการค้นหาหรือเพื่อที่จะไม่รวมคำที่ต้องการค้นหา
5.การค้นหาคำด้วยการตัดคำ การเพิ่มสัญลักษณ์บางอย่างเรียกว่าสัญลักษณ์ตัวแทนต่อท้ายคำการตัดคำช่วยให้สามารถค้นหารากของคำเพื่อจะหาส่วนสุดท้ายของคำที่แตกต่างกันไปสัญลักษณ์ที่พบมากที่สุดคือเครื่องหมายดอกจันซึ่งบางฐานข้อมูลอาจใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบและหาสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง
6.การค้นหาคำด้วยคำจำกัด ฐานข้อมูลจำนวนมากและเครื่องมือค้นหาช่วยให้สามารถจำกัดการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงเช่นรูปแบบภาษาวันที่พิมพ์เป็นต้น
7.การค้นหาแบบการซับซ้อนใน ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ยอมให้มีการสอบถามข้อมูลที่ซับซ้อนมากตัวอย่างเช่นการทำ nesting ช่วยให้ใส่วงเล็บ String ซ้อนกันกับการใช้ boolean ไปด้วย