การค้นคืนสารสนเทศ

การสืบค้นสารสนเทศกระบวนการหรือการกระทำเพื่อให้ได้รับสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่ต้องการจากแหล่งที่รวบรวมสารสนเทศไว้กับคืนมาโดยมีเครื่องมือสืบค้นให้ผู้ใช้ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว การค้นหาสามารถทำโดยใช้ตัวอักษรหรือเมตาดาต้าคือข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่นตัวอย่างเช่นบัตรในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือหรือในรูปแบบการจัดทำดัชนีอื่นๆ
การค้นคืนสารสนเทศทำได้ 2 วิธีคือ
1 การค้นคืนด้วยเครื่องมือที่ ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อาจจะกระทำด้วยระบบมือเครื่องมือหรือโมเดลต่างๆซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษการ์ดดัชนีหรือบรรณานุกรมซึ่งเก็บรายละเอียดสารสนเทศที่ต้องการค้นหาไว้
2.การค้นคืนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการค้นคืนที่กระทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เช่นระบบฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และบริการสืบค้นบนอินเตอร์เน็ตเป็นต้น ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้ป้อนการสอบถามเข้ามาในระบบข้อความที่สอบถามจากคล้ายเป็นคำหลักที่ต้องการค้นหาเพื่อส่งไปตรวจสอบในระบบที่เก็บสารสนเทศนั้นนั้นโดยพิจารณาเงื่อนไขที่ตรงกับที่ค้นคืนและให้ผลลัพธ์ที่ตรงหรือใกล้เคียงที่สุดออกมาในการค้นคืนอาจจะดึงสารสนเทศจาก เพียงแหล่งภายในเพียงอย่างเดียวแต่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศภายนอกและอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แต่บ่อยครั้งสารสนเทศที่ต้องการอาจเป็นข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอสารสนเทศที่ค้นหาไม่ได้มีเก็บไว้หรือไม่ได้เก็บไว้โดยตรงในระบบอาญา แต่จะถูกแสดงในรูปของเมตตาดีต้าแทน ส่วนใหญ่ระบบ ir มีการนับจำนวนครั้งเมื่อสารสนเทศถูกค้นพบด้วยอัลกอริทึมเฉพาะเก็บค่าเป็นตัวเลขกว่าที่สืบค้นนั้นตรงกับในระบบหรือไม่แล้วจัดลำดับของคำที่ค้นหาเก็บไว้เป็นค่าลำดับการจัดลำดับบนๆจะแสดงให้เห็นถึงคำตอบที่ดีที่สุดและเกี่ยวข้องที่สุดแล้วจึงแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงสารสนเทศตามลำดับคะแนนที่ค้นพบ