การจัดเก็บสารสนเทศ

การจัดเก็บสารสนเทศการคัดเลือกและจัดหาสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และมีการควบคุมโครงสร้างสารสนเทศวิเคราะห์เนื้อหาทำรายการและดัชนีจนกลายเป็นตัวแทนเอกสารหรือระเบียนจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล